Zasady wydawnicze

ZASADY WYDAWNICZE
WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

 • Objętość artykułu - maksymalnie 12 stron.
 • Plik artykułu powinien być zapisany jako dokument w programie Word.
 • Należy zwrócić uwagę na miejsce Imienia i Nazwiska Autora/Autorów oraz afiliację – zgodnie ze wzorem .
 • Artykuł powinien zawierać ściśle wyodrębnione części: streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe (od 3 do 5), wstęp, rozdziały, podrozdziały, zakończenie (wnioski, podsumowanie), tytuł artykułu w języku obcym, streszczenie w języku obcym ze zwrotem "Translated by...", słowa kluczowe w języku obcym – wg wzoru.
 • Streszczenie (150-200 słów) powinno być przygotowane według schematu: cel artykułu, metodyka analizy, wyniki, wnioski.
 • Przypisy źródłowe – obowiązuje styl APA, według wzoru: styl_APA.pdf, (english version: APA_eng.pdf).
 • Na końcu artykułu należy zamieścić spis literatury – obowiązuje styl APA (wzór podany wyżej)
 • W przypadku, gdy artykuł został napisany w ramach projektu badawczego, badań statutowych lub jest referatem, itd. – odpowiednie informacje na ten temat należy podać w przypisie.

Przy komputerowej edycji tekstu powinny być przestrzegane następujące reguły:

 • czcionka – Times New Roman, (poza tytułem głównym – zgodnie ze wzorem),
 • odstęp między wierszami - 1,5,
 • marginesy – po 2,5 cm każdy,
 • w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki (12 pkt), źródła rysunków, tabel, wykresów itp. powinny być zapisane czcionką TNR 10 pkt.
 • można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń.

Tabele i rysunki (wykresy, schematy):

 • muszą być przygotowane w taki sposób, aby były czytelne w wersji czarno-białej,
 • maksymalna szerokość – 12,5 cm,
 • maksymalna wysokość – 17 cm,
 • rysunki i tabele powinny być edytowalne, jeżeli rysunki są wykonane w programie Corel Draw lub Excel należy dostarczyć je dodatkowo jako odrębne pliki źródłowe w danym programie,

Zdjęcia - rozdzielczość 300 dpi, (maks. szerokość - 12,5 cm, maks. wysokość - 17 cm),
Skanowane rysunki, schematy - czarno-białe (liniowe), rozdzielczość 600-1200 dpi w formacie *.tif lub *.jpg.

Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu.

Zapisywanie wzorów: tekst główny - 11 pkt., indeksy - 7 pkt, maks. szerokość wzoru – 12cm. W całej pracy wzory i oznaczenia należy konsekwentnie zapisywać czcionką prostą lub kursywą.

 

Webmaster