Procedura recenzji

Artykuły są poddawane następującej procedurze recenzowania:

Do dalszego etapu są kwalifikowane prace, które wpisują się w tematykę czasopisma i spełniają wszystkie wymogi wydawnicze. Jeśli tekst spełnia kryteria formalno-naukowe, zostanie przekazany dwóm, niezależnym recenzentom, z listy opublikowanej na stronie www naszego czasopisma. Jeśli artykuł kryteriów formalno-naukowych nie spełnia, zostanie odesłany autorowi w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie, z ewentualnymi sugestiami dotyczącymi stosownych zmian, pozwalającymi na ponowne złożenie artykułu.

Komitet Redakcyjny powołuje na recenzentów artykułu dwóch, niezależnych recenzentów. Od recenzentów wymaga się podpisania oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów

W wypadku artykułu napisanego w języku angielskim lub innym języku konferencyjnym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, której siedziba znajduje się w kraju innym niż kraj, w którym zatrudniony jest autor pracy.

Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (zasada double-blind review).

Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzana na formularzu recenzji (do pobrania z zakładki „Formularz recenzji"). W ocenie artykułu brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność artykułu z profilem pisma,
  • oryginalność treści artykułu,
  • wkład artykułu do wiedzy o przedmiocie badań,
  • poprawność merytoryczna.

Recenzje zawierają jednoznaczną konkluzję co do dopuszczenia (bądź nie) artykułu do druku. W przypadku rozbieżności w ocenach artykułu przedstawionych przez dwóch recenzentów – artykuł kierowany jest do kolejnego – trzeciego recenzenta (recenzja rozstrzygająca).

Recenzje są podstawą ostatecznej decyzji Komitetu Redakcyjnego w zakresie przyjęcia artykułu do druku. Postanowienia Komitetu Redakcyjnego kończą się jedną z następujących konkluzji:

  • artykuł jest bez zarzutu i kwalifikuje się do publikacji,
  • artykuł wymaga pewnych (małych) poprawek i po ich dokonaniu kwalifikuje się do publikacji,
  • artykuł wymaga istotnych (dużych) poprawek i kwalifikacja do publikacji musi zostać poprzedzona powtórną recenzją,
  • artykuł nie kwalifikuje się do druku.

W przypadku, kiedy do artykułu zostały zgłoszone uwagi, autorzy proszeni są o ich uwzględnienie w nowej wersji artykułu oraz złożenie oświadczenia o ich dokonaniu.

W sytuacji, kiedy uwagi nie mogą zostać uwzględnione, autorzy proszeni są o pisemne ustosunkowanie się do nich i wyjaśnienie powodu ich nieuwzględnienia.

Webmaster